KOMUNIKAT 1 KOMUNIKAT 2 KOMUNIKAT 3 PROGRAM RAMOWY KARTA ZGŁOSZENIA HOTELE I WYCIECZKI KONTAKT

 

KOMUNIKAT 3

 
   
 

                                          

 

Mapa Niepołomic z oznaczonymi hotelami i Zamkiem Królewskim, w którym odbędzie się konferencja

Przystanki busów kursujących do Niepołomic z Krakowa

Aby zbliżyć mapę, użyj menu nawigacyjnego znajdującego się w lewym górnym rogu mapy.

   
zobacz większa mapę w standardowym oknie google  

 

 

 
 

      Z Krakowa do Niepołomic można dojechać autobusami firm: FB Traffic, CB oraz busami firm „MAT – BUS” i „NK BUS”. Przystankiem początkowym jest ul. Kurniki (przy skrzyżowaniu z ul. Pawią) lub – jak w przypadku firmy „MAT – BUS” - parking przy tym skrzyżowaniu. Autobusy i busy przejeżdżają obok Poczty Głównej, przez Plac Boh. Getta, obok „Kabla”, „Hitu” i przez Wieliczkę. Kursuje również RK BUS, który swój początkowy przystanek ma przy Rondzie Mogilskim. Rozkaład jazdy

 

 
 

PROGRAM

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ – X SEMINARIUM KRAJOBRAZOWEGO

 

pod tytułem:

ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM KULTUROWYM

I KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNYCH POSTAW PROEKOLOGICZNYCH

 

Niepołomice - 8 – 10 maja 2008 r.

 

8 MAJA 2008 – CZWARTEK

 

10.30 – 11.00

Otwarcie konferencji

·         Dr hab. arch. Krystyna Pawłowska, prof. PK – Instytut Architektury Krajobrazu, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej - przewodnicząca komitetu organizacyjnego

 

Wystąpienia patronów i organizatorów:

 

·         Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

·         Mgr inż. Stanisław Kracik – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

·         Prof. dr hab. arch. Krzysztof Bieda - Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

·         Dr Urszula Myga-Piątek Przewodnicząca Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

11.00 – 12.30  I Sesja plenarna

Zarządzanie i partycypacja społeczna w ochronie i kształtowaniu krajobrazu prowadzący – Prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm:

 

·         Prof. dr Hiroshi Yahagi - The Historical City Kanazawa (in Japan)’s Cityscape Policy focusing on the Preservation and Reuse of Class-B Historical Buildings

·         Mgr inż. Jędrzej Bukowski – Pejzaż kulturowy w urbanistyce – udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym

·         Mgr inż. arch. Zofia Mavar – Problemy rewaloryzacji, zagospodarowania i zarządzania powojskowym krajobrazem kulturowym w Chorwacji

 

12.30 – 13.00  - Przerwa na kawę

 

13.00 – 14.00  II Sesja plenarna

prowadząca – dr hab. arch. Krystyna Pawłowska, prof. PK:

 

·         Prof. dr. hab. arch. Aleksander Böhm - Między mandatem a partycypacją

·         Dr hab. arch. Zbigniew Myczkowski. prof. PK - Przesłanki do zarządzania krajobrazem kulturowym w obszarach prawnie chronionych – myśli różne 

·         Dr Hermann Klug – Using the Leitbild approach and scenario technique to facilitate landscape planning in the pre-alpine lake district of Salzburg

 

14.00 – 15.00 - obiad

 

15.00 – 16.30  III Sesja plenarna

prowadzący – dr hab. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK:

 

·         Prof. dr hab. arch. Zuzanna Borcz – Rozwój przestrzenny wsi o tradycjach miejskich

·         Dr arch. Elżbieta Raszeja - Bariery w zarządzaniu krajobrazem kulturowym na obszarach chronionych Wielkopolski

·         Dr hab. arch. Krystyna Pawłowska, prof. PK – Idea i metody partycypacji społecznej w architekturze krajobrazu

·         Dr hab. arch. Krystyna Dąbrowska-Budziło. prof. PK - Badanie opinii publicznej w studiach krajobrazowych

 

16.30 – 16.45 – przerwa

 

16.45 –19.30  IV Sesja plenarna

prowadząca – dr Urszula Myga-Piątek:

·         Mgr arch. Wojciech Oleński - Kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego Warszawy – analiza urbanistyczna lokalizacji budynków wysokościowych i ochrona widokowa zespołu Starego Miasta

·         Dr arch. Małgorzata Hanzl - Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w Europejskim Programie Wspólnotowym URBACT

·         Mgr Błażej Paczynta-Brudnik - Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w grze o przestrzeń

·         Dr Małgorzata Pietrzak - Internet jako narzędzie edukacji proekologicznej

·         Doc. dr hab. Joanna Plit - Zarządzanie krajobrazem dolin rzecznych

·         Dr hab. arch. Krzysztof Marek Rostański - Krajobrazy odzyskiwane Górnego Śląska

·         Dr hab. arch. Agata Zachariasz - Zabytkowe parki - problemy rewaloryzacji i zarządzania

·         Prof. dr hab. Anna Bach, Dr inż. Bożena Pawłowska - Kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie zwalczania skutków zimy w terenach zieleni

 

20.00 - Kolacja 

 

 

9 MAJA 2008  – PIĄTEK

 

10.00 – 11.30  - sesja w 3 grupach tematycznych:

 

I a. Krajobraz małych miasteczek

prowadząca – Prof. dr hab. arch. Zuzanna Borcz

 

·         Mgr Wojciech Mania - Współczesne transformacje i zagrożenia krajobrazów małych miast

·         Dr arch. Maria Agajew – Dokumenty programujące rozwój miasta Pionki a jego uwarunkowania krajobrazowe

·         Mgr Małgorzata Cichoń - Społeczność małego miasta wobec lokalnych wyzwań ekologicznych (na przykładzie miasta Murowana Goślina w Wielkopolsce)

·         Mgr inż. Justyna Jaworek - Rola społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu krajobrazem na przykładzie Caerlaverock i Langholm and Newcastleton Hills w południowej Szkocji

 

II a. Krajobrazy chronione

prowadząca - Doc. dr hab. Joanna Plit

 

·         Dr Wioletta Kałamucka - Parki kulturowe w województwie lubelskim

·         Mgr inż. Marta Lewin, Mgr Krzysztof Korzeń - Wilanowski Park Kulturowy jako przykład ochrony i zarządzania krajobrazem kulturowym

·         Dr Anna Kiepas – Kokot, Dr Michał Kupiec - Stan zachowania i koncepcja zarządzania parkami podworskimi w gminie Myślibórz

·         Mgr inż. Przemysław Kowalski - Dawne założenia folwarczne w planach zagospodarowani przestrzennego gmin

·

III a. Krajobrazy odzyskane

prowadzący – dr hab. arch. Krzysztof Rostański

 

·         Dr Jacek Malikowski - Krajobraz po likwidacji garnizonu

·         Mgr inż. Katarzyna Mirosława Pałubska - Park kulturowy “Twierdza Warszawa” jako element systemu rekreacyjnego miasta

·         Mgr arch. Anna Skrzyńska - Zarządzanie zabytkowym krajobrazem warownym – studium przypadku

·         Dr inż. Wiesław Sroczyński - Perspektywy zagospodarowania tzw. "Białych Mórz" na terenach po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych "Solvay"

 

11.30 – 12.00 - przerwa na kawę

 

12.00 – 14.00 Sesja w 3 grupach tematycznych:

 

I b. Krajobraz małych miasteczek

prowadząca – dr hab. arch. Krystyna Dąbrowska-Budziło, prof. PK

·         Mgr Iwona Liżewska - Zarządzanie krajobrazem małego miasta. Przeobrażenia urbanistyczno-architektoniczne miasta Szczytno na przestrzeni XX wieku

·         Dr Józef Hernik - Zarządzaniem krajobrazem kulturowym na poziomie lokalnym

·         Dr arch. Irena Niedźwiecka - Filipiak - Przemiany przestrzenne małego miasta na przykładzie Prusic

·         Dr arch. Irena Niedźwiecka – Filipiak, Mgr inż. Urszula Szachowicz - Krajobraz kulturowy wsi Krasiejów ze specyficzną funkcją ekspozycji dinozaurów

·         Mgr inż. Anna Komorowska - Krajobraz kulturowy w edukacji regionalnej

·         Dr arch. Justyna Tarajko – Kowalska - kulturowym wsi polskiej Projektowanie koloru dla zespołów architektoniczno- krajobrazowych, jako integralny składnik zarządzania krajobrazem

 

II b. Krajobrazy chronione

prowadząca – dr arch. Elżbieta Raszeja

 

·         Dr Paweł Pieńkowski - Analiza oddziaływań antropogenicznych na obszary solniskowe w ujściowym odcinku doliny Parsęty

·         Dr Bartłomiej Wyżga - Dlaczego konieczna jest rewitalizacja rzek karpackich?

·         Dr Barbara Wycichowska - Zawłaszczanie krajobrazu kulturowego chronionego przez samorządy gminne. Bilans strat na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

·         Mgr inż. Mirosław Gajdak - Wybrane problemy zarządzania krajobrazem kulturowym na tle przemian funkcjonalno przestrzennych uzdrowiska Konstancin-Jeziorna

·         Dr Beata Joanna Gawryszewska - Koncepcja Promenady Królewskiej w Warszawie jako przykład zagospodarowania krajobrazu codziennego

·         Dr arch. Katarzyna Pluta - Zielone Osie Mokotowa na obszarze Skarpy Warszawskiej - planowanie i zarządzanie

·

III b. Krajobrazy odzyskane

prowadząca – Mgr arch. Zofia Mavar

 

·         Mgr Krzysztof Herman, Mgr Aleksandra Idziak - Między kopalnią a „krajobrazem naturalnym” – dziesiątki lat dla sztuki krajobrazu. Parki rzeźby, instalacje i performance jako elementy procesu rekultywacji krajobrazów postindustrialnych

·         Mgr Barbara Syposz-Łuczak - Realizacja idei zrównoważonego rozwoju poprzez adaptację podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystycznych

·         Dr Sebastian Bernat - Inicjatywy publiczno-prywatne w zakresie kształtowania krajobrazu dźwiękowego w Polsce

·         Mgr arch. Wieslawa Gadomska - Walory krajobrazowe rzeki Łyny w Olsztynie i ich wykorzystanie w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów nadrzecznych

·         Dr arch. Marta Skiba - Rozmyte miary percepcji krajobrazu

 

14.00 – 15.00 – obiad

 

15.00 – 16.00 Sesja posterowa

 

16.00 – 19.30  Dyskusja plenarna, podsumowanie obrad

prowadząca – dr hab. arch. Krystyna Pawłowska, prof. PK

 

20.00 - Uroczysta kolacja w plenerze

 

10 MAJA 2008 SOBOTA

 

Objazd naukowy - wyjazd z Niepołomic o godz. 8.30

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI : do pobrania

 

                                 

 

 

 
 

 

 

Sekretariat konferencji

mgr inż. arch. Anna Skrzyńska
mgr inż. Jacek Konopacki

tel:+ 48 12 628 24 91
fax:+ 48 12 628 20 61
 e-mail : seminarium-krajobrazowe@o2.pl