1.    Rodzaj studiów:

Dzienne magisterskie

2.    Kierunek:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

3.    Specjalność:

Materiały konstrukcyjne

4.    Tytuł przedmiotu:

METODY OCENY JAKOŚCI MATERIAŁÓW

5.    Blok tematyczny (wg siatki):

JAKOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

6.    Semestr, wymiar godz. (W, L, C, P, K, S):

IX-W 1 godz.,  Ć 1 godz

7.    Warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie  

 8.    Treść merytoryczna przedmiotu:

 

 

A. WYKŁADY

 

Temat

Godz.

1

Podział badań w zależności od celu, zakresu, warunków oraz skutków badań

2

2

 Podstawowe pojęcia dotyczące pobierania probek do badań. Pojęcia próbki ogólnej, kontrolnej. Odcinek próbny, próbka kwalifikacyjna, próbka do badań

3

3

Wytyczne pobierania materiału do badań

2

4

Zakres badań materiałów metalowych.

1

5

Badania składu chemicznego. Badania makroskopowe. Badania mikroskopowe optyczne i elektronowe.  Badania własności mechanicznych. Badania odporności na pękanie.

4

9

Zasady przeprowadzania badań wyrobów hutniczych. Algorytmy prowadzenia badań.

2

10

Cechowanie wyrobów hutniczych. Kod Towarowo-Materiałowy w zastosowaniu do wyrobów metalowych

1

 

Razem

15

 

B. ĆWICZENIA

 

Temat

Godz.

2

Dobór materiału w oparciu o jego strukturę.

2

3

Zasady doboru zamienników materiałowych

2

4

Przygotowanie materiału do badań z wybranych wyrobów hutniczych

3

5

Ustalenie ilości próbek do badań i miejsca ich pobrania

2

6

Przeprowadzenie wybranych rodzajów badań i ocena uzyskanych wyników

3

8

 Dokumenty kontroli wyrobów metalowych

3

 

Razem

15

 

 9. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Dr hab. inż. Roman Wielgosz – prof. PK

10. Jednostka organizacyjna:

M-2;  Zakład Metaloznawstwa

11. Pomoce dydaktyczne:

S. Rudnik: Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1994.

R.Wielgosz, S.Pytel: Zajęcia laboratoryjne z metaloznawstwa, Wyd. PK, Kraków 2003.

A.Tabor: Zarządzanie jakością t.II, Wyd. PK, Kraków 2000

A.Tabor: Zarządzanie jakością t.III, Wyd. PK, Kraków 1999