1.    Rodzaj studiów:

Dzienne magisterskie

2.    Kierunek:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

3.    Specjalność:

Zarządzanie jakością

4.    Tytuł przedmiotu:

METODY OCENY JAKOŚCI MATERIAŁÓW METALOWYCH

5.    Blok tematyczny (wg siatki):

JAKOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

6.    Semestr, wymiar godz. (W, L, C, P, K, S):

IX-W 1 godz., Ć 1 godz

7.    Warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie  

  8.   Treść merytoryczna przedmiotu:

 

 

A. WYKŁADY

 

 

Temat

Godz.

1

Podział badań w zależności od celu, zakresu, warunków oraz skutków badań

2

2

 Podstawowe pojęcia dotyczące pobierania próbek do badań. Pojęcia próbki ogólnej, kontrolnej. Odcinek próbny, próbka kwalifikacyjna, próbka do badań

3

3

Wytyczne pobierania materiału do badań

2

4

Zakres badań materiałów metalowych.

1

5

Badania składu chemicznego. Badania makroskopowe. Badania mikroskopowe optyczne i elektronowe.  Badania własności mechanicznych. Badania odporności na pękanie.

4

9

Zasady przeprowadzania badań wyrobów hutniczych. Algorytmy prowadzenia badań.

2

10

Cechowanie wyrobów hutniczych. Kod Towarowo-Materiałowy w zastosowaniu do wyrobów metalowych

1

 

Razem

15

 

B. LABORATORIUM

 

Temat

Godz.

1

Przygotowanie materiału do badań z wybranych wyrobów hutniczych

2

2

Określenie ilości próbek do badań i miejsca ich pobrania. Ustalenie zakresu badań. Przygotowanie próbek do badań.

4

3

Badanie makroskopowe.

2

 4

Badania mikroskopowe.

3

5

Badania mechaniczne

2

6

Opracowanie wyników badań wraz z oceną materiału.

2

 

Razem

15

 

9. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Dr hab. inż. Roman Wielgosz – prof. PK

10. Jednostka organizacyjna:

M-2;  Zakład Metaloznawstwa

11. Pomoce dydaktyczne:

S. Rudnik: Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1994.

R.Wielgosz, S.Pytel: Zajęcia laboratoryjne z metaloznawstwa, Wyd. PK, Kraków 2003.

A.Tabor: Zarządzanie jakością t.III, Wyd. PK, Kraków 1999