1.    Rodzaj studiów:

Dzienne magisterskie

2.    Kierunek:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

3.    Specjalność:

siatka podstawowa

4.    Tytuł przedmiotu:

PROJEKTOWANIE MATERIAŁÓW

5.    Blok tematyczny (wg siatki):

METODY BADAWCZE

6.    Semestr, wymiar godz. (W, L, C, P, K, S):

emestr IX P-2godz

7.    Warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na podstawie opracowanych projektów

8.    Treść merytoryczna przedmiotu:

 

 

A. Projekty

 

Temat:

Godz.

1.     

Wprowadzenie do projektowania: etapy działalności inżynierskiej, obiekty projektowania inżynierskiego, ogólny schemat i podstawowe zagadnienia w procesie projektowania. Wskaźniki funkcjonalnosci. Grupy materiałów inżynierskich. Podstawowe parametry decydujące o technicznym zastosowaniu materiałów.

4

2.     

Doświadczalne bazy danych materiałowych. Charakterystyki przydatności technologicznej oraz eksploatacyjnej materiałów - systemy ekspertowe (programy CMS, program ULSAB).

4

3.     

Projektowanie podstawowych właściwości mechanicznych materiałów w zakresie zmiany wartości modułu sprężystości, granicy plastyczności, odkształcalności oraz odporności na pękanie.

6

4.     

Projektowanie technologicznych właściwości materiałów metalowych w procesach wytwarzania na wybranych przykładach dotyczących skrawalności, spawalności lub tłoczności stali konstrukcyjnych (program MAT-SPAW i program Tech-MACH).

8

5.     

Projektowanie charakterystyk materiałowych na podstawie metod analizy statystycznej oraz doświadczalnych baz danych (na przykładzie baz danych dotyczących stali ULCB oraz HSLA).

8

 

RAZEM:

30

 

 

 

 9. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Dr hab. Inż. Stanisław Pytel, prof. PK

10. Jednostka organizacyjna:

Instytut Inżynierii Materiałowej

11. Sugestie dot. wyboru innych przedmiotów:

     

12. Pomoce dydaktyczne:

Bazy danych udostępniane przez prowadzącego zajęcia