1.    Rodzaj studiów:

Dzienne magisterskie

2.    Kierunek:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

3.    Specjalność:

siatka podstawowa

4.    Tytuł przedmiotu:

RENTGENOGRAFIA

5.    Blok tematyczny (wg siatki):

METODY BADAWCZE

6.    Semestr, wymiar godz. (W, L, C, P, K, S):

semestrv VI,  L-2

7.    Warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na podstawie zajęć laboratoryjnych

8.    Treść merytoryczna przedmiotu:

 

A. WYKŁADY

 

Temat:

Godz.

1.     

Natura i źródła promieniowania rentgenowskiego, widma promieniowania rentgenowskiego energia całkowita promieniowania białego i natężenie serii K i L, absorpcja promieni rentgenowskich, filtry.

2

2.     

Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, prawo Bragga, naprężenie promieniowania ugiętego (czynniki: polaryzacyjny, atomowy, strukturalny, temperaturowy, Lorentza, absorpcyjny, krotności płaszczyzn sieciowych.

4

3.     

Fotograficzne metody badania struktury krystalicznej: metoda Lauego, metoda Debaya-Scherrera, metoda obracanego kryształu.

4

4.     

Dyfraktometr rentgenowski - budowa i zastosowanie, jakościowa i ilościowa analiza fazowa, precyzyjny pomiar stałych sieciowych, badanie tetragonalności martenzytu, ilościowa analiza austenitu szczątkowego, określenie tekstury.

5

 

RAZEM:

15

 

B. LABORATORIA

 

Temat:

Godz.

1.     

Budowa i wybór lampy rentgenowskiej, zasady użycia filtrów, ustalenie optymalnego zakresu kątowego rejestracji dyfraktogramów, przygotowanie preparatu do badań.

4

2.     

Jakościowa analiza fazowa substancji jednofazowej przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego.

4

3.     

Jakościowa analiza fazowa substancji wielofazowej przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego.

4

4.     

Określenie ilości austenitu szczątkowego w zahartowanej stali przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego jako przykład ilościowej analizy fazowej

6

5.     

Wykorzystanie metody dyfraktometrycznej do określenia tetragonalności martenzytu w zahartowanej stali konstrukcyjnej.

4

6.     

Precyzyjny pomiar parametrów sieci krystalograficznej przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego.

4

7.     

Pomiar makronaprężeń przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego.

4

 

RAZEM:

30

 

 

 9. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr inż. Janusz Lisak

10. Jednostka organizacyjna:

M-2 ZAKŁAD METALOZNAWSTWA

11. Sugestie dot. wyboru innych przedmiotów:

     

12. Pomoce dydaktyczne:

1. Cullity: Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, PWN, Warszawa, 1964.

2. J. Chojnacki: Metalografia strukturalna, Wyd. „Śląsk”, 1966.

3. Trzebiatowski: Zarys rentgenograficznej analizy strukturalnej, WGH, Katowice, 1960.

4. J. Chojnacki: Rentgenografia metali, PWN, Kraków-Łódź, 1960.

5. D. Senczyk: Laboratorium z rentgenografii strukturalnej, Wyd. Pol. Poznańskiej, 1974.