1.    Rodzaj studiów:

Dzienne magisterskie

2.    Kierunek:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

3.    Specjalność:

siatka podstawowa

4.    Tytuł przedmiotu:

STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

5.    Blok tematyczny (wg siatki):

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

6.    Semestr, wymiar godz. (W, L, C, P, K, S):

V i VI, W-3godz, L-1 godz, S-1godz

7. Warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie laboratorium +egzamin

8.   8. Treść merytoryczna przedmiotu:

 

 

A. WYKŁADY

 

Temat:

Godz.

1.     

Rola materiałów inżynierskich w rozwoju techniki

2

2.     

Elementy i cechy morfologiczne mikrostruktury  materiałów technicznych

3.     

Zjawiska strukturalne zachodzące w materiałach pod wpływem energii cieplnej-znaczenie przemian fazowych w kształtowaniu struktury i właściwości materiałów metalowych

4

4.     

Zjawiska strukturalne zachodzące w materiałach metalowych w wyniku oddziaływania energii mechanicznej- zagadnienia wybrane: geometria i mechanizmy odkształcenia plastycznego, strukturalne aspekty umocnienia, linie Ludersa, efekt Bauschingera, zależność Halla-Petcha , wpływ prędkości odkształcania na  mechaniczne właściwości metali

5.     

Stany graniczne struktury-zużycie powierzchniowe, degradacja mikrostruktury , utrata spójności tworzyw konstrukcyjnych

2

6.     

Strukturalne aspekty naruszenia  spójności  tworzyw o budowie jedno lub wielofazowej - mikromechanizmy pękania w zależności od morfologii  struktury, stanu naprężeń, prędkości odkształcania oraz temperatury, zmęczeniowe niszczenie materiałów konstrukcyjnych

4

7.     

Zjawiska strukturalne zachodzące w polu oddziaływania energii mechanicznej i cieplnej- wybrane zagadnienia: zgniot i rekrystalizacja, migracja granic ziaren ,

4

8.     

Podstawy obróbki cieplno-plastycznej stopów metali

2

9.     

Mikrostrukturalne aspekty zjawiska  pełzania materiałów konstrukcyjnych 

3

10. 

Stany szczególne  mikrostruktury -nadplastyczność,  nadprzewodnictwo, szkła metaliczne

4

11. 

Mikrostruktura a cieplne właściwości materiałów inżynierskich

2

12. 

Elektromagnetyczne właściwości materiałów konstrukcyjnych

4

13. 

Optyczne właściwości materiałów konstrukcyjnych

2

14. 

Technologiczne właściwości materiałów konstrukcyjnych, znaczenie  cech morfologicznych mikrostruktury  tworzyw konstrukcyjnych w kształtowaniu  ich właściwości technologicznych 

4

15.

Tendencje rozwojowe i prognozy rozwoju współczesnych tworzyw  inżynierskich

2

 

RAZEM:

45

 

B. Laboratorium

 

Temat:

Godz.

1.    

Wprowadzenie do laboratorium

1

2.    

 Krystalizacja metali i stopów

4

3.    

 Wpływ wielkości ziaren  na granicę plastyczności stopow metali-       równanie Halla-Petcha

2

4.    

Ciągliwość metali-analiza przełomów próbek metalowych

4

  5.

Parametry stereologiczne fazy rozproszonej

2

 6.

 Zaliczenie

2

 

RAZEM:

15

 

 9. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr hab. inż. Stanisław Pytel-prof. PK

10. Jednostka organizacyjna:

M-2  ZAKŁAD METALOZNAWSTWA

11. Sugestie dot. wyboru innych przedmiotów:

     

12. Pomoce dydaktyczne:

M.Blicharski: Wstęp do inżynierii materiałowej,Wydawnictwa naukowo techniczne, Warszawa 2001

A.G. Guy: Wprowadzenie do nauki o materiałach, PWN  Warszawa 1977

O.H. Wyatt , D. Dew-Hughes: Wprowadzenie do inżynierii materiałowej, metale ceramikai tworzywa sztuczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978

R D.R. Askeland: The Science and Engineering of Materials, Third edition, PWS Publishing Company,1994     

L. H. Van Vlack : Elements of Materials Science and Engineering, sixth edition, Addison- Wesley Publishing Company, 1989

Szablony  sprawozdań oraz bazy danych zamieszczono w Internecie pod adresem : http// iim.mech.pk.edu.pl –Zakład Metaloznawstwa-dydaktyka