naglowek
 
 
   
Adres redakcji:
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: 628 25 08
e-mail: naszapol@usk.pk.edu.pl
www.pk.edu.pl/naszapol

opieka merytoryczna
Aleksander Böhm

redaktor naczelny
Maciej Złowodzki

sekretarz redakcji
Katarzyna Tyńska

redaktorzy
Elżbieta Barowa, Teresa Marszalik,
Jan Kurek (Nauka i szkolnictwo; Galeria "Gil")

fotografik
Jan Zych

redakcja internetowa
Paweł Struś

stali współpracownicy
Justyna Tarajko (WA), Eugeniusz Szumakowicz (WFTiMK), Grażyna Gardowska (WIEiK), Anna Tomaszkiewicz-Potępa (WIiTCh), Lidia Ponanta (WIL), Krzysztof Książyński (WIŚ), Bogdan Bochenek (WM) oraz Danuta Zajda,
Andrzej M. Hrabiec, Ewa Szczupak(Galerie)
opracowanie graficzne
Jadwiga Mączka

Za treść artykułów odpowiadają autorzy. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych w nadesłanych tekstach.

Druk: Zakład Graficzny "Colonel"
Nakład: 1000 egz.


 

 


© Nasza Politechnika 2004                                 BIEŻĄCY NUMER
wszelkie komentarze